Bli Z – samhandlingsmodell

Bli Z samhandlingsmodell er utvikla for å synleggjera kor viktig det er at alle barn og unge har nokon som ser dei og kan hjelpa dei om dei har det vanskeleg. Det kan vera ein ven, forelder, nabo, personale i barnehagen eller skulen, trenaren, helsesjukepleiar eller anna hjelpepersonell.  Modellen byggjer på den nasjonale satsinga for Betre Tverrfagleg innsats (BTI), med lokale tilpassingar for Etne kommune.

Gjennom Bli Z samhandlingsmodell skal oppvekst, helse og andre hjelpetenester bli endå betre på å samarbeida med barn og ungdom med føresette. Målgruppa er frå minus 9 mnd. til 24 år. For å få dette til samarbeider ein på tre ulike nivå i kommunen.

Ikon

1. Individnivå

Fagpersonar innan oppvekst, helse og andre hjelpetenester som arbeider med barn, unge og familiar

For at alle skal bli sett, treng fagpersonar kunnskap om korleis dei skal gå fram når dei er uroleg for eit barn, ungdom eller familie. Bli Z-rettleiaren  gjev dei tilsette i Etne kommune informasjon og hjelp for å sikra rett framgangsmåte i situasjonen dei står i.

Dersom det er behov for tiltak rundt eit barn blir det kalla inn til Bli Z- møte og oppretta stafettloggBarn og føresette er sentrale i samarbeidet.

 

Ikon

2. Einingsnivå

Ressurspersonar i oppvekst, helse og andre hjelpetenester som arbeider med barn og unge og familiar

Her finn du planverk frå dei ulike einingane. Årsplanane for Enge, Skånevik og Småfolk barnehagar.  Utviklingsplanar for Enge og Skånevik skular. Rettleiar om skulenærvær – alle timar tel,  Habilitering og rehabiliteringsplan, plan for psykisk helse og rus.

Oversikt over Samhandlingsmøte som skal bidra til at kommunen samarbeider systematisk for å sikre at barn, unge og familiar som ein er uroleg for blir følgt opp på ein god måte.

Brukarmedverknad

 

Ikon

3. Kommunenivå

Kommunedirektør, Kommunalsjef for oppvekst, leiarar i oppvekst, helse og andre hjelpetenester som arbeider med barn og unge og familiar

Arbeidet med tidleg innsats og samhandling rundt born, ungdom og familiar er forankra i leiinga i kommunen.

Bli Z- samhandlingsmodell skal sjåast i samanheng med dei strategiske styringsmåla i kommunen;  kommuneplanøkonomiplan, folkehelseoversiktførebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme  og vald i nære relasjonar.

Aktuelle Samhandlingsmøte skal bidra til å sikre brukarmedverknad, kvalitetsikring og evaluering av funksjonalitet av samhandling.