Kommunale tenester for born, ungdom og familiar i Etne kommune

Helsestasjon- skulehelseteneste

Kontaktinformasjon

Kontorstad: Helsesenteret

Opningstid: kl. 08.00-15.30

Telefon: 53758108

Postadresse: Holmavegen 8, 5590 Etne

 

Omtale

Helsestasjonen og skulehelsetenesta har ansvar for førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn og unge i alderen 0 – 20+ år. Desse førebyggjande helsetenestene omfattar svangerskapsomsorga, helsestasjon for barn 0 – 5 år, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom.  Helsestasjonen jobbar for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebyggje sjukdom og skade. Spesielt blir barnet si fysiske og psykososiale utvikling i samspel med omgivnadane vektlagt, og me vil gjerne vere ein stad der foreldre kan søkje råd og rettleiing i høve barnet si helse og utvikling. Her er de som foreldre velkomne til å ta kontakt om de har spørsmål, problem eller utfordringar i kvardagen. Me jobbar etter lågterskelprinsippet, det vil seie at det skal vere låg terskel for å ta kontakt. Me legg stor vekt på samspel og tilknytning mellom foreldre og barn, og tidleg innsats.

For meir informasjon om helsestasjon-skulehelseteneste.

 

Psykisk helse og rus teneste

Kontaktinformasjon

Kontorstad: Helsesenter og tidligare kyrkjekontor.

Opningstid:  kl 08.00-15.30

Telefon: 53758000

Postadresse: Holmavegen 8, 5590 Etne

Omtale

Dersom du har psykiske vanskar eller lidingar, har kommunen ulike tilbod som skal styrkje evna di til å meistre livet. Det kan vere hjelp til å finne sosiale aktivitetar, råd og rettleiing både til deg og dei pårørande, samtalegrupper og anna.

Psykisk helse- og rus teneste er eit gratis kommunalt tenestetilbod til alle som bur i kommunen. Den rettar seg mot menneske med ulike psykiske vanskar og/eller rus, pårørande og menneske i livskrise.

Ein treng ikkje tilvising frå lege eller andre for å ta kontakt.

Les meir psykisk helse og rus tenester

 

PPT- Etne og Vindafjord

Kontaktinformasjon

Kontorstad: Ølen

Opningstid: kl. 08.00-15.30

Telefon: 53 65 57 10

Postadresse: PPT – Etne og Vindafjord, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

 

Omtale

PP tenesta kan hjelpe med  

 • Lærevanskar, t.d. lese/skrivevanskar og matematikkvanskar
 • Språk- og kommunikasjonsvanskar
 • Vanskar knytta til merksemd og konsentrasjon
 • Psykososiale vanskar
 • Synsvanskar
 • Høyrevanskar
 • Motoriske vanskar
 • Mobbeproblematikk

PPT sine mest brukte arbeidsmåtar

 • Utgreiing, testing
 • Tilråding om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp
 • Rettleiing til kommunalt tilsette o.a.
 • Rettleiing til foreldre
 • Vidaretilvising til 2. og 3.linjeteneste, td. BUP og Statped

 Les meir om PPT-Etne og Vindafjord.

Etne og Vindafjord barnevernteneste

Kontaktinformasjon

Kontorstad: Ølen

Opningstid: kl. 08.00-15.30

Telefon:  53655602

Mottakstelefon for bekymringsmeldingar i kontortida hos Etne Vindafjord barnevernteneste i arbeidstida : 90 24 63 59
Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111).

Postadresse: Etne og Vindafjord barnevernteneste, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Omtale
Barneverntesta skal sikre born og unge naudsynt hjelp, omsorg og tryggje oppvekstvilkår om dei lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling. Born og unge frå 0-18 år og deira familier får tenester hjå Barnevernet. Hjelpetiltak kan verte oppretthaldt inntil bornet har fyllt 23 år, om bornet samtykkjer.
 Barneverntenesta kontaktar du ved
 • Utfordringar i foreldrerolla, eller samspelsvanskar i familien
 • Barn og unge med åtferdsvanskar eller emosjonelle vanskar
 • Barn og/eller foreldre som har rusproblem
 • Familiar med lite nettverk
 • Barn med psykisk sjuke foreldre
 • Omsorgssvikt/mishandling, vald i heimen eller seksuelle overgrep/incest
 • Kriminalitet

Barneverntenesta sine tiltak er blant anna

 • Foreldrerettleiing
 • Miljøarbeidar eller miljøterapeut i heimen
 • Besøksheim, støttekontakt eller anna avlastning
 • Økonomisk støtte
 • Fosterheim som hjelpetiltak
 • Ansvarsgrupper/ koordineringsansvar
 • Vidare tilvisning til: BUP, BUF-etat, Familievernkontor mv.

Les meir om Etne og Vindafjord barnevernteneste.

SLT-koordinator

Kontaktinformasjon

SLT Koordinator i kommunane Etne og Vindafjord

Kontorstad: Tinghuset i Etne og Rådhuset i Vindafjord

Opningstid: kl 0800-1530

Telefon: 91779235

Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Omtale

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsførebyggande tiltak. Målet er at kommunens barn og unge skal få rett hjelp til rett tid, av et hjelpeapparat som samarbeida godt på tvers av einingar og faggrupper. SLT modellen skal sikra at ressursane som allereie finnes hjå kommune og politi, blir meir samkøyrd og målretta.

Tiltak

SLT arbeidet i kommunen er organisert i ein SLT-handlingsplan. Den blir rulert kvart 2. år.

Kontaktperson born som pårørande

Kontaktinformasjon

Kontorstad: Helsesenteret

Opningstid: kl. 08.00-15.30

Telefon: 53758108

Postadresse: Holmavegen 8, 5590 Etne

Omtale

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige born kan ha som følge av at borna sine forelder eller søsken er pasient med psykisk sjukdom, rusmiddelavhengig eller alvorlig somatisk sjukdom eller skade.

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at ein forelder eller eit søsken dør.

Når den vaksne pasienten sin tilstand tilseier at borna kan bli usikre, sårbare eller oppleva uro, skal helsepersonell rutinemessig undersøkja nærmare borna sine faktiske behov for informasjon og oppfølgjing jf. Pårørendeveileder.

Dette kan me tilby:

 • Samtalar med spesialsjukepleiar frå psykisk helseteneste på skulane/kontor
 • Samtalar med helsesøster ved alle skulane.
 • Samtalar med helsesøster på helsestasjon.
 • Samtalane kan vera individuelle med eller utan følgje, gruppe-samtalar og familie-samtalar.
 • Grupper for barn som pårørande (som har foreldre/søsken med psykisk liding, alvorlig sjukdom eller rusavhengighet)
 • Grupper for barn med foreldre i vanskelege livssituasjonar
 • Hjelp til å finne rett hjelpeinstans, for eksempel barnevern, fastlege, skular, psykisk helseteneste, PPT, BUP
 • Tilbodet er eit låg-terskeltilbod. Alle som ynskjer det kan ta kontakt, åleine eller saman med andre.

Her finn du brosjyren Born og unge er også pårørande

 

Koordinerande eining

Kontaktinformasjon

Kontorstad: Tinghuset

Opningstid: 09.00-15.00

Telefon: 53758000

Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

 

Omtale

Kommunen skal ha ei koordinerande eining for rehabilitering og habilitering. Koordinerande eining skal ta i mot melding om behov for rehabilitering og ha ei oversikt og plan for habiliteringstenestene. Koordinerande eining oppnevnar koordinator for pasient/brukar med behov for langvarig og koordinerte helse- og omsorgstenester, jf. pasient og brukarettighetsloven §2.5. Vedkommande har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal leggjast til rette for dette jf. pasient og brukarettighetsloven §3.1.Pårørande skal trekkjast inn i arbeidet i den utstrekninga pasient/brukar og pårørande ynskjer det.

Les meir om koordinerande eining.

Konsulent for funksjonshemma

Konsulent for funksjonshemma er ein kontaktperson for personar med funksjonsnedsetting og deira pårørande.

Konsulent funksjonshemma sakshandsamar søknader etter helse- og omsorgstenester. Blant anna: personlig assistanse herunder praktisk bistand- opplæring og støttekontakt, brukarstyrt personlig assistanse, pårørandestøtte i form av informasjon og rettleiing, avlastningstiltak og omsorgstønad.

Konsulent funksjonshemma føl opp støttekontaktar i deira arbeid.

Les meir om konsulent for funksjonshemma.