Bli Z – samhandlingsmøte

Bli Z- Samhandlingsmøte
Gjennom Bli- Z samhandlingsmodell skal oppvekst, helse og andre hjelpetenester bli endå betre på å samarbeida med barn og ungdom med foresette. Målgruppa er frå  minus 9 mnd. til 24 år. For å få dette til har me samhandlingsmøte på tre ulike nivå.

Ikon

1. Samhandling rundt eit barn, elev eller ungdom (Individnivå)

Fagpersonar innan oppvekst, helse og andre hjelpetenester som arbeider med barn, unge og familiar

Bli Z-møte

Når det er avdekka behov for tiltak rundt eit barn, elev eller ungdom kallar stafetthaldar inn til Bli Z-møte. Stafetthaldar er som regel frå barnehage, skule eller helsestasjon men kan der det er føremålstenleg vera frå PPT eller barnevern. Tiltak som blir sett i gang vert registrerte og evaluerte i ein stafettlogg. Stafetthaldar har  ansvar for denne registreringa. Barnet/føresette har tilgang til stafettloggen og kan gje andre involverte partar tilgang etter samtykke. Les meir om stafettlogg.

Ansvarsgruppemøte 

For barn, elevar, ungdom eller vaksne med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator. jfr. helse og omsorgstenesteloven §7-2. Koordinator kallar inn til ansvarsgruppemøte. Etter ynskje frå den det gjeld deltek aktuelle tenesteutøvarar på møta. Koordinator leiar møta og er også ansvarleg for å tilby og følgje opp individuell plan. Les meir om Koordinerande eining.

 

Ikon

2. Samhandling systemnivå (einingsnivå/fagetatsnivå)

Leiarar i oppvekst, helse og andre hjelpetenester

Bli Z-Barn (-9 mnd-6 år)

Samhandling på generelt grunnlag for barn ein er uroleg for. 4 gonger i året 1 time. Dei som møter er pedagogisk rådgjevar, styrarane i barnehagen, helsesøster og leiar PPT. Barnevern og andre tenester blir kalla inn ved behov. Pedagogisk rådgjevar kallar inn og leiar møta. Møta blir kobinert med styrarmøte. Referat på omgang. Saker kan handla om barns medverknad, gode overgangar, godt barnehagemiljø m.m.

Bli Z-Barn og unge (5-16 år)

Samhandling på generelt grunnlag for barn og unge ein er uroleg for. 4 gonger i året 1 time. Dei som møter er pedagogisk rådgjevar, rektor/inspektør frå skulane, helsesøster og PPT. Barnevern og andre tenester blir kalla inn ved behov. Pedagodisk rådgjevar kallar inn og leiar møta. Møta blir kobinert med rektormøte. Referat på omgang. Saker kan handla om barns medverknad, gode overgangar, godt skulemiljø, helse og åtferdsutfordringar, fråfall frå skule m.m.

Bli Z-unge vaksne og føresette (16 år og eldre)

Samhandling på generelt grunnlag rundt unge vaksne og foreldre ein er uroleg for. 4 gonger i året inntil 2 timar. Dei som møter er leiarar frå  Nav og eining helse. Representantar frå andre tenester vert kalla inn ut i frå aktuell agenda.  Helseleiar kallar inn og leiar møta. Referat på omgang. Saker kan handla om tenestetilbod og aktuelt planarbeid mm.

Bli Z-Felles møte barn, unge og deira føresette (Pådrivargruppemøte)

Fellesmøte 4 gonger i året 2 timar. Dei som møter er styrarar frå barnehagane, rektorar frå skulane. leiarar frå; helse, NAV, barnevern, PPT, leiande helsesøster, representant frå psykisk helse og rus, utdanningsforbundet og brukarrepresentantar. Pedagogisk rådgjevar kallar inn og leiar møta. Referat på omgang. Saker: Sjå på fellesutfordringar, fagutvikling og prioriterte satsingsområde som t.d. gode overgangar, barnehage og skulemiljø, barns medverknad, barn som pårørande, tidleg innsats, kvalitetsystem, planarbeid, brukarmedverknad og systematisk evaluering av kommunen sine tenester og tilbod m.m.

*Familievernkontoret er organisert inn under felles barnevern mellom Etne og Vindafjord kommune. Barnvernsleiar kan bidra til samarbeid med familievernkontoret.

Ikon

3. Samhandling styre (kommunenivå)

Rådmann og kommunalsjef for oppvekst og helse, leiarar i helse og hjelpetenester

Styremøte for å evaluera funksjonalitet og utvikling av Bli Z-samhandlingsmodell. Rådmann og kommunalsjef møter i det siste møte i halvåret i  Bli Z-Felles møte barn, unge og deira føresette (Pådrivargruppemøte). Aktuelle saker er å avklara prioriteringar og satsingsområde for samhandling, sikra at samhandling vert skrive inn i planarbeidet til kommunen  og sjå elles saker for BLI Z felles.