Bli Z – samhandlingsmøte

Sida er under revidering.

Bli Z- Samhandlingsmøte
Gjennom Bli- Z samhandlingsmodell skal oppvekst, helse og andre hjelpetenester bli endå betre på å samarbeida med born og ungdom med føresette. Målgruppa er frå minus 9 mnd. til 24 år. For å få dette til har me samhandlingsmøte på tre ulike nivå.

Ikon

1. Samhandling rundt eit barn, elev eller ungdom

Fagpersonar innan oppvekst, helse og andre hjelpetenester som arbeider med barn, unge og familiar

Bli Z-møte

Når det er avdekka behov for tiltak rundt eit barn, elev eller ungdom, kallar stafetthaldar inn til Bli Z-møte. Stafetthaldar er som regel frå barnehage, skule eller helsestasjon men kan der det er føremålstenleg vera frå PPT eller barnevern. Tiltak som blir sett i gang vert registrerte og evaluerte i ein stafettlogg. Stafetthaldar har  ansvar for denne registreringa. Barnet/føresette har tilgang til stafettloggen og kan gje andre involverte partar tilgang etter samtykke. Les meir om stafettlogg.

Tverrfagleg konsultasjonsmøte

Dersom det er behov for å avklara om det er andre aktørar som er aktuelle inn i samarbeidet, inviterer stafetthaldar, føresette og barnet seg inn til eit tverrfagleg konsultasjonsmøte.  Dette er ei fast gruppe som møtest regelmessig i kvar barnehage/skule med representantar frå barnehage/skule, PPT, Barnevern, Helsesjukepleiar, politikontakt (skule) og SLT koordinator (skule).  I møte legg ein fram saka og dei ulike aktørane legg fram korleis dei kan bidra.

Møtefrekvens  1 gang i månaden  i kvar barnehage /skule. X kallar inn og leiar møta. 

Ansvarsgruppemøte 

For barn, elevar, ungdom eller vaksne med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator. jfr. helse og omsorgstenesteloven §7-2. Koordinator kallar inn til ansvarsgruppemøte. Etter ynskje frå den det gjeld deltek aktuelle tenesteutøvarar på møta. Koordinator leiar møta og er også ansvarleg for å tilby og følgje opp individuell plan. Les meir om Koordinerande eining.

 

 

Ikon

2. Samhandling system

Ressurssgruppe - personar i oppvekst, helse og andre hjelpetenester som arbeider med barn og unge og familiar

Ressursgruppe

Ressursgruppe som skal sikra at ein har gode rutinar rundt oppfølgjing av born, unge og familiar. Ein skal sjå på fellesutfordringar, fagutvikling og prioriterte satsingsområde t.d. bruk av handlingsrettleiar, stafettlogg, gode overgangar, barnehage- og skulemiljø, barns medverknad, born som pårørande, tidleg innsats, kvalitetsystem, planarbeid, brukarmedverknad og systematisk evaluering av kommunen sine tenester og tilbod m.m.  Forslag til prioriteringar skal løftast opp til styringsgruppa for godkjenning.

Møtefrekvens 4-6  gonger i året 2 timar. Bli Z koordinator/pedagogisk rådgjevar  kallar inn og leiar møta. Referat på omgang.  

 

Ikon

3. Samhandling styre

Styringsgruppa - Kommunedirektør og kommunalsjef for oppvekst, leiarar i oppvekst, helse, kultur og aktuelle hjelpetenester som har ansvar for tenestene retta mot barn, unge og familiar

Styringsgruppa for å evaluera funksjonalitet og utvikling av Bli Z-samhandlingsmodell. Aktuelle saker er å avklara prioriteringar og satsingsområde rundt born, unge og familiar som blir løfta opp av ressursgruppa. Styringsgruppa skal også sikra at satsinga vert skriven inn i planarbeidet til kommunen og bli orientert om i administrativ og politisk leiing.

Møtefrekvens 2-4 gonger i året. Kommunalsjef oppvekst kallar inn og leiar styringsgruppa. Referat på omgang.