Bli Z – samhandlingsmøte

Sida er under revidering.

Bli Z- Samhandlingsmøte
Gjennom Bli- Z samhandlingsmodell skal oppvekst, helse og andre hjelpetenester bli endå betre på å samarbeida med barn og ungdom med foresette. Målgruppa er frå minus 9 mnd. til 24 år. For å få dette til har me samhandlingsmøte på tre ulike nivå.

Ikon

1. Samhandling rundt eit barn, elev eller ungdom

Fagpersonar innan oppvekst, helse og andre hjelpetenester som arbeider med barn, unge og familiar

Bli Z-møte

Når det er avdekka behov for tiltak rundt eit barn, elev eller ungdom kallar stafetthaldar inn til Bli Z-møte. Stafetthaldar er som regel frå barnehage, skule eller helsestasjon men kan der det er føremålstenleg vera frå PPT eller barnevern. Tiltak som blir sett i gang vert registrerte og evaluerte i ein stafettlogg. Stafetthaldar har  ansvar for denne registreringa. Barnet/føresette har tilgang til stafettloggen og kan gje andre involverte partar tilgang etter samtykke. Les meir om stafettlogg.

Ansvarsgruppemøte 

For barn, elevar, ungdom eller vaksne med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator. jfr. helse og omsorgstenesteloven §7-2. Koordinator kallar inn til ansvarsgruppemøte. Etter ynskje frå den det gjeld deltek aktuelle tenesteutøvarar på møta. Koordinator leiar møta og er også ansvarleg for å tilby og følgje opp individuell plan. Les meir om Koordinerande eining.

 

Ikon

2. Samhandling system

Ressursspersonar i oppvekst, helse og andre hjelpetenester som arbeider med barn og unge og familiar

Ressursgruppemøte som skal sikra at ein har gode rutinar rundt oppfølging av barn og unge og familiar. Ein skal sjå på fellesutfordringar, fagutvikling og prioriterte satsingsområde t.d. bruk av handlingsrettleiar, stafettlogg, gode overgangar, barnehage og skulemiljø, barns medverknad, barn som pårørande, tidleg innsats, kvalitetsystem, planarbeid, brukarmedverknad og systematisk evaluering av kommunen sine tenester og tilbod m.m.  Forslag til prioriteringar skal løftast opp til pådrivargruppa for godkjenning.

Møtefrekvens 4-6  gonger i året 2 timar. X kallar inn og leiar møta. Referat på omgang.  

 

Ikon

3. Samhandling styre

Rådmann og kommunalsjef for oppvekst og helse, leiarar i oppvekst, helse og aktuelle hjelpetenester som har ansvar for tenestene retta mot barn, unge og familiar

Pådrivargruppa for å evaluera funksjonalitet og utvikling av Bli Z-samhandlingsmodell.  Aktuelle saker er å avklara prioriteringar og satsingsområde som blir løfta opp av ressurssgruppa. Pådrivargruppa skal også sikra at satsinga vert skrive inn i planarbeidet til kommunen og orientert om i administrativ og politisk leiing.

Møtefrekvens 2-4 ganger i året. X kallar inn og leiar pådrivargruppa. Referat på omgang.